Analizy porównawcze

Jednym z wymogów stawianych przez przepisy jest posiadanie analizy cen transferowych. Analizy cen transferowych mogą objąć:

  • analizę danych podmiotów niepowiązanych lub transakcji zawieranych z podmiotami niepowiązanymi lub pomiędzy podmiotami niepowiązanymi uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach kontrolowanych, zwaną dalej „analizą porównawczą”, albo
  • analizę wykazującą zgodność warunków, na jakich została zawarta transakcja kontrolowana, z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, zwaną dalej „analizą zgodności” – w przypadku gdy sporządzenie analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle danej metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy zachowaniu należytej staranności;

Przygotowujemy wymienione wyżej dokumenty korzystając z profesjonalnych baz danych, takich jak QuickTime Analytics, Amadeus, RoyaltyRange. Używamy metod uczczenia maszynowego (machine learning) do przygotowania analiz cen transferowych zgodnych z wymogami prawnymi. Pracujemy w językach R i Python (środowiska: SymPy, NumPy, Pandas) aby zautomatyzować procesy związane z cenami transferowymi.

Przygotowujemy analizy porównawcze, a także uczestniczymy w pracach związanych z tworzeniem objaśnień podatkowych dla tych raportów jako aktywni członkowie Forum Cen Transferowych.

Kontakt

Dokumentacja cen transferowychRadosław Piekarz

tel. 691 016 305

email: rpiekarz@a-rt.pl