Dokumentacja cen transferowych – limity

Jak określać limity pomiędzy podmiotami powiązanymi?

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych normuje sposoby ustalania cen transferowych oraz warunki, po zajściu których podatnicy obowiązani są do sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Ustawodawca unormował ceny transferowe oraz ich limity w art. 9a wyżej wspomnianej ustawy. Udokumentowaniu podlegają dokonane przez podatnika w danym roku podatkowym:

  • transakcje z podmiotami powiązanymi,

  • inne zdarzenia ujęte w księgach rachunkowych w danym roku podatkowym mające istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty).

Transakcje te zostały zdefiniowane przez ustawodawcę jako transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50 000 euro.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych został uzależniony od przekroczenia konkretnego limitu finansowego. Progi te zostały określone w następujących zakresach obrotów:

  1. 2 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 20 000 000 euro – za transakcje istotne podlegające dokumentacji uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 50 000 euro powiększoną o 5 000 euro za każdy 1 000 000 euro przychodu powyżej 2 000 000 euro,

  2. 20 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 100 000 000 euro – za transakcje istotne podlegające dokumentacji uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 140 000 euro powiększoną o 45 000 euro za każde 10 000 000 euro przychodu powyżej 20 000 000 euro,

  3. 100 000 000 euro – za transakcje istotne podlegające dokumentacji uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość w roku podatkowym przekracza kwotę stanowiącą równowartość 500 000 euro.

Wyrażone wyżej kwoty euro przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roboczym roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, którego dotyczy dana dokumentacja podatkowa.

Przykład: Przychody spółki A w roku podatkowym 2016 wyniosły 29 552 516,84 zł. Według archiwum kursów średnich NBP kurs euro w przeliczeniu na złotówki dnia 31 grudnia 2015 roku wyniósł 4,26 zł. W związku z czym przychód spółki A wyniósł 6 937 21 euro. W przytoczonym przykładzie wartość transakcji istotnej lub innego zdarzenia wynosi 70 000 euro.

Wyżej opisane limity stanowią o obowiązku dokumentacji danej transakcji. Pomimo tego, organ podatkowy może wystąpić do podatnika z żądaniem sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej dla transakcji lub innego zdarzenia, których wartość ich nie przekracza. W takiej sytuacji podatnik jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia dokumentacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia takiego żądania.