Jak ubruttowić kwotę netto?

Z pojęciem ubruttowienia spotykamy się w sytuacji, gdy nie ma możliwości zapłaty wynagrodzenia obniżonego o wysokość kwoty podatku u źródła (WHT). Taki przypadek skutkuje zastosowaniem mechanizmu ubruttowienia („Gross-up”), czyli powiększeniem ceny o kwotę podatku należnego. Zagadnienie to budzi coraz większe zainteresowanie, z uwagi na chociażby wprowadzone zmiany w ustawach CIT i PIT zwiększające zakres obowiązku poboru ryczałtowego podatku u źródła.  

Jak prawidłowo ubruttowić kwotę

W celu odprowadzenia prawidłowej kwoty do urzędu skarbowego należy zastosować mechanizm ubruttowienia kwoty według poniższego wzoru.

WHT

Warto pamiętać, że przy dokonywaniu obliczeń zarówno podstawy opodatkowania, jak i samej kwoty podatku należy zaokrąglić do pełnych złotych końcówki kwot. W konsekwencji, końcówki które wynoszą mniej niż 50 groszy pomija się, natomiast końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy zaokrągla się do pełnych złotych.

Przykład

Spółka Alfa SAS (spółka francuska) świadczy Spółce Beta Sp. z o.o. (spółce polskiej) usługi doradcze w zakresie prowadzonej przez nią działalności. Kwota wynagrodzenia z tego tytułu zostaje w umowie o świadczenie usług doradczych określona na kwotę  600.000,00 PLN netto (kwota faktycznie wypłacona). Przy czym, Spółka Alfa SAS nie posiada certyfikatu rezydencji. Natomiast, stawka podatku w zakresie świadczenia usług doradczych wynosi 20%.

W praktyce bardzo często spotykamy się z sytuacją, w której podmioty ustalają podatek na podstawie kwoty netto. Jest to nieprawidłowe rozwiązanie. Warto bowiem podkreślić, że podstawy opodatkowania nie stanowi kwota netto. Wobec powyższego dokonanie obliczeń na podstawie poniższego równania będzie nieprawidłowe.

600.000,00 PLN x 20% = 120.000,00 PLN (Jest to nieprawidłowy wynik)

W celu prawidłowego obliczenia wartości ubbruttowienia kwoty netto z tytułu świadczenia usług doradczych należy posłużyć się opisanym na początku artykułu wzorem:

wht2

Na podstawie powyższego równania uzyskujemy następujące wyniki:

  • Ubruttowiona kwota wynagrodzenia za usługi doradcze (podstawa wyliczenia podatku) = 750.000,00 PLN

  • Kwota należnego podatku u źródła = 150.000,00 PLN

  • Wynagrodzenie za usługi doradcze = 600.000,00 PLN

Podatek WHT należy wpłacić do właściwego urzędu skarbowego w terminie do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został on pobrany.