Jaka stawka podatku VAT obowiązuje przy sprzedaży licencji na oprogramowanie komputerowe?

Zgodnie z ustawą, stawką 8 % VAT zostały opodatkowane usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania. Czy przepis ten zezwala więc na opodatkowanie programu komputerowego preferencyjną stawką?

Jaką stawką VAT opodatkowana jest usługa udzielenia licencji na program komputerowy? 

Odpowiedź na powyższe pytanie stało się przedmiotem rozważań Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, działającego w imieniu Ministra Finansów, który w tym zakresie wydał pisemną interpretację.

Organy podatkowe dokonały tu zasadniczego rozróżnienia:

  • sprzedaż programów komputerowych wytworzonych przez podatnika podlega stawce 8% VAT,
  • sprzedaż programu komputerowego, którego twórcą jest pracownik podatnika podlega stawce 23% VAT.

Jak wynika z powyższego, organ podatkowy w swej ocenie dokonał rozróżnienia w oparciu o pojęcie twórcy, uznając, iż pozostałe warunki zastosowania obniżonej stawki podatku VAT są w obydwu przypadkach spełnione.

Organ podatkowy stwierdził, iż podatnik nie może być uznany za twórcę programu komputerowego, jeśli program komputerowy faktycznie został stworzony przez jego pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę. W takiej sytuacji posiada on bowiem jedynie autorskie prawa majątkowe do utworu. Nie przysługują mu jednak autorskie prawa osobiste, które zdaniem organu podatkowego determinują możliwość uznania podatnika za twórcę, a co za tym idzie również i w tym przypadku możliwość zastosowania obniżonej stawki podatku VAT.

Minister Finansów rozróżnił więc opodatkowanie tej samej usługi, a mianowicie usługi udzielenia licencji na program komputerowy, w zależności od możliwości przypisania danej osobie autorskich praw osobistych do utworu.

Zasada neutralności na gruncie prawa unijnego

Naszym zdaniem, stanowisko prezentowane przez krajowe organy podatkowe pozostaje w sprzeczności z wypracowanym orzecznictwem Unii Europejskiej. Dominujące znaczenie ma tu zasada neutralności, zgodnie z którą podobne towary i usługi powinny być opodatkowane w taki sam sposób.

Powyższe znajduje odzwierciedlenie w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  w sprawie Komisja przeciwko Niemcom. W wyroku jednoznacznie wskazano, iż niezgodne z prawem unijnym jest wprowadzenie różnego opodatkowania podobnych usług twórców, świadczonych bezpośrednio przez zespoły muzyczne (stawką obniżoną VAT) oraz solistów (stawką podstawową VAT).

Stanowisko TSUE jest w pełni uzasadnione i zasługuje na aprobatę. Jednakże nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem prezentowanym przez Ministra Finansów. Stanowisko to prowadzi bowiem do absurdu, co można zobrazować w następujący sposób:

Sytuacja 1.

Informatyk prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W ramach swojej działalności stworzył program komputerowy, który jest utworem w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Informatyk postanowił sprzedać licencję na oprogramowanie komputerowe za cenę 100 zł netto.

W tej sytuacji Informatyk może zastosować stawkę 8 % VAT, w konsekwencji, cena dla odbiorcy końcowego wynosi 108 zł.

Sytuacja 2.

Podmiot prowadzący działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zatrudnia pracownika na stanowisku informatyka. Pracownik spółki stworzył program komputerowy, identyczny jak w sytuacji nr 1 powyżej. Zgodnie z umową o pracę, pracownikowi przysługują autorskie prawa osobiste, natomiast autorskie prawa majątkowe zostały przeniesione na pracodawcę. Spółka z o.o. postanowiła sprzedać licencję na oprogramowanie komputerowe również za cenę 100 zł netto.

W tej sytuacji Spółka z o.o. musi zastosować stawkę 23 % VAT , w konsekwencji, cena dla odbiorcy końcowego wynosi 123 zł.

licencja programu

Z powyższych przykładów wynika, iż podatnik prowadzący działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej został przez organy podatkowe uprzywilejowany w stosunku do podatnika prowadzącego działalność w formie spółki z o.o. Podatnik działający w formie jednoosobowej działalności gospodarczej może bowiem oferować swoje produkty po niższej niż konkurencja cenie brutto. Takie uprzywilejowanie stoi w sprzeczności z opisaną wyżej zasadą neutralności.

Prezentowane stanowisko jest stanowiskiem Kancelarii A&RT. Trudno łudzić się, że Urząd Skarbowy podzieli naszą opinię, niemniej jednak istnieją realne szanse na wygranie sprawy na drodze postępowania sądowego.

 

A&RT1244_35Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zapraszam do kontaktu.

Radosław Piekarz

rpiekarz@a-rt.pl

tel. 691 016 305