Korekty cen transferowych

Nowe przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku regulują zasady dokonywania korekt cen transferowych (zwanych także true-up, true-down, TP adjustment). Korekty te, stosowane są w celu doprowadzenia ceny transferowej lub wyniku finansowego firmy do poziomu rynkowego.

Co mówią przepisy?

Art. 11e ustawy o CIT regulują dwie możliwości dokonywania korekt cen transferowych:

  • poprzez zmianę wysokości uzyskanych przychodów lub
  • poprzez zmianę wysokości poniesionych kosztów uzyskania przychodów.

Korekty można dokonać tylko w przypadku spełnienia łącznie warunków:

  • w transakcjach kontrolowanych realizowanych przez podatnika w trakcie roku podatkowego ustalone zostały warunki, które ustaliłyby podmioty niepowiązane;
  • nastąpiła zmiana istotnych okoliczności mających wpływ na ustalone w trakcie roku podatkowego warunki lub znane są faktycznie poniesione koszty lub uzyskane przychody będące podstawą obliczenia ceny transferowej, a zapewnienie ich zgodności z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, wymaga dokonania korekty cen transferowych;
  • w momencie dokonania korekty podatnik posiada oświadczenie podmiotu powiązanego, że podmiot ten dokonał korekty cen transferowych w tej samej wysokości, co podatnik;
  • podmiot powiązany, ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie lub na terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z tym państwem;
  • podatnik potwierdzi dokonanie korekty cen transferowych w rocznym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, którego dotyczy ta korekta.

Polskie przepisy są zgodne z zasadami opracowanymi przez Joint Transfer Pricing Forum przy Komisji Europejskiej.

Warunek – metoda ustalenia ceny była od początku zgodna z zasadą ceny rynkowej

Najważniejszym warunkiem do dokonania korekty jest wykazanie przez podatnika, że ceny zastosowane przy planowaniu produkcji ustalone były na poziomie rynkowym – zgodnie z zasadą arm’s length.  Według przepisów podatnik zobligowany jest do posiadania dokumentacji cen transferowych wraz z analizą porównawczą lub analizą zgodności, które będą przedstawiały metody, zakres kalkulacji oraz stosowne wyliczenia porównywalnych narzutów lub marży. Jeśli po zakończeniu roku obrotowego osiągnięte wyniki różnią się od planowanych, to aby korekta mogła być zastosowana należy wykazać, że wynika to z okoliczności, które są niezależne od podatnika i nie mogły być przewidziane na etapie planowania transakcji. Najczęściej do takich okoliczności można zaliczyć zmiany cen surowców na rynku lub dodatkowe koszty i wynagrodzenia nieobjęte przy planowaniu (nie może wynikać to z pomyłki). Kolejnym warunkiem jest posiadanie oświadczenia, w którym podmiot powiązany zobowiązuje się do dokonania korekty cen transferowych na tę samą kwotę, co zgodne jest z zasadą symetrii opisaną w raporcie JTPF. Organy podatkowe nie udostępniają wzoru takiego oświadczenia, dlatego należy przyjąć, że musi być złożone w formie pisemnej. Ostatnim punktem jest wskazanie dokonanej korekty w zeznaniu podatkowym.

Zasady te obowiązują tylko w sytuacji, gdy podmioty powiązane mają miejsce siedziby w kraju, z którym Polska posiada umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z tym państwem.

Korekta cen transferowych jest korzystnym rozwiązaniem dla podatników, w przypadku różnicy wyniku podatkowego przez nieoczekiwane w procesie planowania transakcji okoliczności. Zastosowanie jej wiąże się ze spełnieniem ciągu warunków i wymaga współpracy w grupie. Każde działanie może niestety rodzić kolejne problemy podatkowe, szczególnie w przypadku podatku VAT.

Kontakt

Dokumentacja cen transferowychRadosław Piekarz

tel. 691 016 305

email: rpiekarz@a-rt.pl