Dokumentacja cen transferowych – limity

Jak określać limity pomiędzy podmiotami powiązanymi? Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych normuje sposoby ustalania cen transferowych oraz warunki, po zajściu których podatnicy obowiązani są do sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Ustawodawca unormował ceny transferowe oraz ich limity w art. 9a wyżej wspomnianej ustawy. Udokumentowaniu podlegają dokonane przez podatnika w danym roku podatkowym: transakcje z podmiotami powiązanymi, inne zdarzenia ujęte w księgach rachunkowych w danym roku podatkowym mające istotny wpływ…

Jak ubruttowić kwotę netto?

Z pojęciem ubruttowienia spotykamy się w sytuacji, gdy nie ma możliwości zapłaty wynagrodzenia obniżonego o wysokość kwoty podatku u źródła (WHT). Taki przypadek skutkuje zastosowaniem mechanizmu ubruttowienia („Gross-up”), czyli powiększeniem ceny o kwotę podatku należnego. Zagadnienie to budzi coraz większe zainteresowanie, z uwagi na chociażby wprowadzone zmiany w ustawach CIT i PIT zwiększające zakres obowiązku poboru ryczałtowego podatku u źródła.   Jak prawidłowo ubruttowić kwotę W celu odprowadzenia prawidłowej kwoty do urzędu…

Polityka cen transferowych w grupie kapitałowej

Polityka cen transferowych dotychczas była opracowywana głównie przez duże korporacje międzynarodowe. Od 2017 r. nowe przepisy cen transferowych nakładają obowiązek sporządzania opisu polityki cen transferowych w grupach kapitałowych, których przychody lub koszty w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły 20 mln euro. Zgodnie z nowymi przepisami opis polityki cen transferowych jest jednym z głównych elementów dokumentacji grupowej (Master File). W tej części dokumentacji organy podatkowe będą oczekiwały opisu kształtowania zasad cen…

Dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi

Ceny transferowe to regulacje dotyczące transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Aby dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi została prawidłowo sporządzona, należy właściwie określić jakie podmioty należy zakwalifikować pod pojęciem podmiotu powiązanego. Dzięki należytemu ustaleniu, czy dane podmioty spełniają wskazane przez ustawodawcę warunki, otrzymujemy odpowiedź na pytanie, czy zachodzi obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Warunki, jakie muszą spełnić podmioty powiązane zostały określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 11) oraz…

Czy musimy płacić podatek u źródła za program komputerowy?

Ogólne kwestie dotyczące należności licencyjnych i zasad poboru podatku u źródła (withholding tax, podatek WHT) wyjaśnialiśmy we wpisie „Jaki podatek trzeba płacić za międzynarodowe należności licencyjne”. Sprawa jest trochę bardziej skomplikowana w przypadku, gdy mamy do czynienia ze sprzedażą licencji do programów komputerowych. Pojawia się bowiem pytanie, czy opłaty za nabywanie programów komputerowych to należności licencyjne opodatkowane podatkiem u źródła, czy też nie. W pierwszej kolejności musimy rozróżnić nabywanie programów…

Jakie dane osobowe może przetwarzać pracodawca

Cel przetwarzania danych musi być zgodny z prawem i profilem działalności przedsiębiorstwa. Nie można zbierać więcej danych, niż jest to potrzebne do realizacji określonego celu przetwarzania. Gromadzone dane muszą być adekwatne w stosunku do celu ich zbierania. Ponadto zawsze gdy w przedsiębiorstwie są przetwarzane dane, należy mieć na uwadze, aby istniała odpowiednia podstawa prawna do ich przetwarzania. Pracodawca może przetwarzać dane osobowe Ustawa o ochronie danych osobowych upoważnia pracodawcę do…

Co grozi za nieprzestrzeganie zasad przetwarzania danych osobowych

W ostatnim czasie coraz częściej mówi się o konieczności zaostrzenia kar z tytułu naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.  Sprawa nabrała szczególnego rozgłosu w związku z projektowanym rozporządzeniem unijnym o ochronie danych osobowych. Uwagę zwracają przede wszystkim bardzo wysokie kary pieniężne, nawet do miliona euro za naruszenie zasad ochrony danych osobowych.

ubrutt1

Jak prawidłowo rozliczyć podatek za należności licencyjne? Ubruttowienie podatku u źródła.

Od opłat licencyjnych uiszczanych na rzecz podmiotu zagranicznego jesteśmy zobowiązani zapłacić należny podatek, tzw. podatek u źródła. O zasadach opodatkowania należności licencyjnych pisaliśmy w artykule: „Jaki podatek trzeba płacić za międzynarodowe należności licencyjne?”. Mając już wiedzę w zakresie obowiązującej stawki podatku, do wyjaśnienia pozostaje kwestia taka, jak prawidłowe obliczenie podatku u źródła – kwestia prawidłowego rozliczenia podatku za należności licencyjne. Pozwoli nam to na odprowadzenie do urzędu skarbowego kwoty podatku…

Jaka stawka podatku VAT obowiązuje przy sprzedaży licencji na oprogramowanie komputerowe?

Zgodnie z ustawą, stawką 8 % VAT zostały opodatkowane usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania. Czy przepis ten zezwala więc na opodatkowanie programu komputerowego preferencyjną stawką? Jaką stawką VAT opodatkowana jest usługa udzielenia licencji na program komputerowy?  Odpowiedź na powyższe pytanie stało się przedmiotem…

Podatek u źródła

Jaki podatek trzeba płacić za międzynarodowe należności licencyjne?

Definicja należności licencyjnych zawarta w umowach z różnymi krajami może być nieco odmiennie sformułowana. Mówiąc najogólniej należności licencyjne to wszelkiego rodzaju należności otrzymywane za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich i praw pokrewnych, w tym prawa do patentu czy znaku towarowego. Od takich należności należy uiścić odpowiednią kwotę podatku (tzw. podatek u źródła, WHT). W jaki sposób? Kwestie te wyjaśniamy poniżej. ZASADY OPODATKOWANIA NALEŻNOŚCI LICENCYJNYCH W sytuacji, w…