Polityka cen transferowych w grupie kapitałowej

Polityka cen transferowych dotychczas była opracowywana głównie przez duże korporacje międzynarodowe. Od 2017 r. nowe przepisy cen transferowych nakładają obowiązek sporządzania opisu polityki cen transferowych w grupach kapitałowych, których przychody lub koszty w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły 20 mln euro.

Zgodnie z nowymi przepisami opis polityki cen transferowych jest jednym z głównych elementów dokumentacji grupowej (Master File). W tej części dokumentacji organy podatkowe będą oczekiwały opisu kształtowania zasad cen transakcyjnych stosowanych przez grupę podmiotów powiązanych w odniesieniu do usług, wartości niematerialnych oraz finansowania działalności gospodarczej w grupie podmiotów powiązanych. Istotne będzie przedstawienie sposobu ustalania wynagrodzenia we wszystkich wewnątrzgrupowych transakcjach z punktu widzenia celów przedsiębiorstwa, a także regulacji podatkowych. Dokumentacja grupowa (Master File) nie musi być sporządzana przez każdy podmiot samodzielnie. Może zostać przygotowana przez jeden podmiot dla całej grupy.

Należy zaznaczyć, że tak rozumiana polityka cen transferowych stanowi przede wszystkim efektywne narzędzie zarządzania grupą kapitałową. Stosowanie spójnych zasad określania cen transferowych (polityka cen transferowych) zapewnia efektywną realizację celów strategicznych oraz operacyjnych przedsiębiorstwa.

W praktyce wybór metody kalkulacji jest często dokonywany dla pojedynczych transakcji. Takie działania prowadzą do sytuacji, w której bardzo podobne lub wręcz identyczne transakcje są dokonywane na innych zasadach. Niejednolitość zasad ustalania cen w konsekwencji powoduje znaczne utrudnienia w obronie takich zasad określania cen w sporze z organami podatkowymi.  Brak świadomej i uporządkowanej polityki cen transferowych nie tylko powoduje wzrost ryzyka podatkowego, ale także ma odzwierciedlenie w sprawozdawczości. Może prowadzić do błędnej oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, w wyniku czego podejmowane są błędne decyzje biznesowe.

Polityka cen transferowych powinna zakładać spójne warunki dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Sposób kalkulacji wartości transakcji powinien stanowić zestandaryzowany, prawidłowo umotywowany oraz transparentny zestaw reguł. Tak opracowana spójna polityka cen transferowych ogranicza ryzyko poniesienia negatywnych konsekwencji kontroli skarbowych przez przedsiębiorstwa.