Obsługa prawna procesu inwestycyjnego

W ramach tej praktyki oferujemy:

  • doradztwo w zakresie problematyki dotyczącej gospodarki odpadami, w tym recyklingu i składowiska odpadów, wytwarzania i magazynowania odpadów oraz transportu odpadów a także prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • doradztwo prawne w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi a także opłaty produktowej,
  • doradztwo prawne w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, pozwoleń wodnoprawnych, pozwoleń na wytwarzanie odpadów, pozwoleń na transport odpadów, pozwoleń zintegrowanych,  a także kar oraz odpowiedzialności za szkody w środowisku
  • przygotowywanie raportów określających obowiązki Klientów w zakresie prawa ochrony środowiska,
  • przygotowywanie opinii prawnych dotyczących zagadnień prawnych z zakresu prawa ochrony środowiska,
  • udział w prowadzonych postępowaniach przed sądami, urzędami i innymi organami.

Nadzór merytoryczny nad rozwojem tej praktyki objęła Anna Rynkowska, radca prawny.