Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W związku z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w latach 2014-2020 oraz zatwierdzeniem przez Komisję Europejską nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla prywatnych przedsiębiorców otworzyły się nowe możliwości pozyskania dofinansowania na rozwój i unowocześnienie przedsiębiorstwa. Dotacje unijne to nowe możliwości rozwoju. Program Rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020 jest skierowany w głównej mierze do sektora rolnego. W ramach PROW będzie realizowanych 15 działań. Publiczne środki przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 mają wynieść 13 612 571 000 euro, w tym 8 697 556 814 z budżetu EU i 4 915 014 186 euro wkładu krajowego. Środki finansowe wykorzystywane w celu restrukturyzacji gospodarki to szansa dla każdego przedsiębiorcy bądź osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą. Przed złożeniem wniosku warto zasięgnąć porady i szczegółowo sprawdzić czy spełniamy wszystkie warunki, aby móc skorzystać z takiej formy dofinansowania, jaką jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, którego głównym założeniem jest poprawa konkurencyjności rolnictwa. Dodatkowo PROW zakłada zrównoważony rozwój terytorialny oraz zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi i działania w dziedzinie klimatu.

Najważniejsze aspekty PROW 2014-2020 to:

 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
 2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
 3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
 4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
 5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
 6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Dotacje w ramach programu będą miały na celu rozwój gospodarstw rolnych poprzez modernizację, restrukturyzację czy premie dla młodych rolników lub płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne. Do rozwoju ma się przyczynić Doradztwo rolnicze, Transfer wiedzy i innowacji oraz  nowa forma działania – Współpraca. Całkiem nowym działaniem będzie – Rolnictwo ekologiczne. To tylko niektóre z możliwości w ramach programu, których zakres jest bardzo duży. PROW jest szczególnie istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Wymaga znacznego i odpowiednio ukierunkowanego wsparcia. Doświadczenia z PROW 2007-2013 pokazują, iż podczas realizacji programów występują skomplikowane zagadnienia prawne, które o ile nie zostaną wykryte i wyeliminowane w odpowiednim czasie mogą spowodować nawet zwrot środków.

Z uwagi na obszerność i nie zawsze jasne regulacje zawarte w nowym „PROW na lata 2014-2020”, oferujemy Państwu:

 • dopasowanie programu pomocy do Państwa potrzeb i możliwości,
 • wsparcie prawne w uzyskaniu pomocy,
 • doradztwo prawne i podatkowe na etapach wykorzystywania i rozliczania środków uzyskanych w ramach programów pomocy oferowanych w PROW 2014-2020,
 • wsparcie w tworzeniu nowych grup i organizacji producentów,
 • wsparcie dla grup i organizacji producentów utworzonych na podstawie nowych przepisów,
 • wsparcie dotyczące bieżącego przestrzegania ustaw i aktów wykonawczych wydanych na podstawie PROW na lata 2014-2020, z uwzględnieniem przepisów przejściowych,
 • doradztwo prawne i podatkowe dla grup i organizacji producentów oraz indywidualnych przedsiębiorców korzystających z programów pomocy oferowanych w ramach PROW 2014-2020.

Fachowa pomoc prawna i podatkowa. Poprawnie sporządzone wnioski, określenie możliwości dotacyjnych, monitoring konkursów oraz rozliczenie dotacji dla firm to gwarancja sukcesu i rozwoju przedsiębiorstwa. Rozwojem praktyki zajmuje się Anna Rynkowska, radca prawny.