Raport TP-R

Raport TP-R

Jednym z kluczowych obowiązków w zakresie cen transferowych jest przygotowanie raportu TP-R. raport ten bardzo szeroko omawia kluczowe zagadnienia związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi. Raport ten musi zawierać m.in.:

 • kategorie transakcji kontrolowanych, a w przypadku transakcji kontrolowanych, których przedmiotem jest udostępnienie lub korzystanie z wartości niematerialnych – również rodzaje wartości niematerialnych,
 • wartość transakcji kontrolowanych, a w przypadku transakcji kontrolowanych dotyczących udzielenia lub uzyskania finansowania, udzielenia lub uzyskania gwarancji lub poręczenia, zarządzania płynnością i depozytu dodatkowo:
  • kwotę kapitału lub kwotę gwarantowanego lub poręczanego zobowiązania,
  • rzeczywistą kwotę tych transakcji kontrolowanych,
  • walutę tych transakcji kontrolowanych,
 • kwotę odsetek wraz z dodatkowymi prowizjami lub opłatami, jeżeli występują, z tytułu finansowania, lub kwotę wynagrodzenia z tytułu udzielenia lub uzyskania gwarancji lub poręczenia,
 • informacje dotyczące metod i cen transferowych
  • wysokość ceny transferowej,
  • walutę i miarę, w jakiej została wyrażona cena transferowa – jeżeli wymaga tego wybrana metoda lub specyfika transakcji kontrolowanej,
  • wskaźnik rentowności wybrany w celu weryfikacji ceny transferowej – jeżeli wymaga tego wybrana metoda lub specyfika transakcji kontrolowanej,
 • informacje o analizie cen transferowych obejmujące sposób weryfikacji cen transferowych, w tym wskazanie źródła danych porównawczych oraz rodzaju dokonanego porównania, informacje o wyborze strony badanej, kryteriów selekcji danych porównawczych, dokonanych korekt porównywalności oraz wskaźnika rentowności zastosowanego na potrzeby analizy porównawczej – jeżeli wymaga tego wybrana metoda, informację o wyniku analizy cen transferowych.

Przygotowujemy raporty TP-R, a także uczestniczymy w pracach związanych z tworzeniem objaśnień podatkowych dla tych raportów jako aktywni członkowie Forum Cen Transferowych.

Kontakt

Dokumentacja cen transferowychRadosław Piekarz

tel. 691 016 305

email: rpiekarz@a-rt.pl