Dokumentacja cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych

Ceny transferowe, określane także mianem cen transakcyjnych, to ceny stosowane w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Ceny transferowe dotyczą wielu transakcji biznesowych. Przykładem może być tutaj przepływ towarów pomiędzy poszczególnymi spółkami grupy kapitałowej lub usługi świadczone pomiędzy tymi podmiotami. Ważną kwestią jest dokumentacja cen transferowych. Dokumentacja podatkowa cen transferowych sporządzana jest na podstawie przepisów prawa podatkowego. Powstaje zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub rozdziale 4b podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przygotowujemy dokumentacje cen transferowych zgodne z przepisami oraz z Wytycznymi Forum Cen Transferowych, którego jesteśmy aktywnymi uczestnikami. Sporządzamy zarówno lokalną dokumentację cen transferowych, jak i grupową dokumentację cen transferowych.

Lokalna dokumentacja cen transferowych dotyczy konkretnego podatnika zawiera następujące elementy:

 • opis podmiotu powiązanego;
 • opis transakcji, w tym analizę funkcji, ryzyk i aktywów;
 • analizę cen transferowych, w tym:
  • analizę danych podmiotów niepowiązanych lub transakcji zawieranych z podmiotami niepowiązanymi lub pomiędzy podmiotami niepowiązanymi uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach kontrolowanych, zwaną dalej „analizą porównawczą”, albo
  • analizę wykazującą zgodność warunków, na jakich została zawarta transakcja kontrolowana, z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, zwaną dalej „analizą zgodności” – w przypadku gdy sporządzenie analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle danej metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy zachowaniu należytej staranności;
 • informacje finansowe.

Grupowa dokumentacja cen transferowych dotyczy grupy kapitałowej i obejmuje:

 • opis tej grupy;
 • opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych tej grupy;
 • opis istotnych transakcji finansowych tej grupy;
 • informacje finansowe i podatkowe tej grupy.

Kontakt

Dokumentacja cen transferowychRadosław Piekarz

tel. 691 016 305

email: rpiekarz@a-rt.pl