Map/korekty

Wspieramy klientów w ramach procedur zwianych z międzynarodowymi korektami cen transferowych.

Nasze wsparcie pozwala uniknąć międzynarodowego podwójnego opodatkowania w przypadku, gdy w jednej z jurysdykcji podatkowych, w których działa grupa kapitałowych.

3d-drzewo-z-galeziami-i-liscmi-na-podium (2)

Przykład:
Podmiot A z siedzibą w Polsce dokonuje transakcji z powiązanym Podmiotem B z siedzibą w Holandii. Podmiot A jest producentem kontraktowym Podmiotu B. 

W wyniku kontroli podatkowej w Podmiocie B organy podatkowe Holandii nałożyły na Podmiot B dodatkowe zobowiązanie podatkowe wynikające z zaniżenia podstawy opodatkowania. Holenderskie organy podatkowe zakwestionowały wysokość wynagrodzenia Podmiotu A. Wskazały iż jest ono za wysokie biorąc pod uwagę wykonywane funkcje, angażowane aktywa, ponoszone koszty i ryzyka.

Tym samym Podmiot B określając swoją podstawę opodatkowania odliczył koszty w zbyt dużej wysokości. Dokonanie korekty przez Podmiot B nie oznacza automatycznie konieczności dokonania korekty przez Podmiot B. 

W przedstawionym przykładzie Holandia dokonała tzw. korekty pierwotnej zwiększającej dochód Podmiotu B. Celem eliminacji podwójnego ekonomicznego opodatkowania dochodu wynikającego z zawartej transakcji konieczna jest również korekta drugostronna dokonana w Polsce przez organy podatkowe. Korekta nie następuje automatycznie co oznacza konieczność zastosowania procedur wzajemnego porozumiewania się umożliwiających eliminację podwójnego opodatkowania w dwóch różnych jurysdykcjach podatkowych (MAP – Mutual Agreement Procedure).

Jednocześnie, poza możliwościami wynikającymi z zastosowania MAP podatnik, który może być podmiotem w odniesieniu do którego zastosowanie może znaleźć korekta drugostronna, uprawniony jest do skorzystania z środków przysługujących na podstawie prawa wewnętrznego. Możliwe jest więc dokonanie np. korekty wystawionych FV i korekty zeznania podatkowego. Podjęcie działań przez podatnika może spowodować wszczęcie kontroli podatkowej lub też kontroli celno-skarbowej oraz późniejszego postępowania przed sądami administracyjnymi. 

Potrzebujesz pomocy prawnej?
Skorzystaj z profesjonalnej obsługi Kancelarii A&RT!

Nasz doświadczony zespół radców prawnych i doradców podatkowych jest gotowy pomóc Ci w każdej sprawie.